Đời—dân_chơi_đã_chơi_rồi_là_không_cay_ cú...

Đã_đú_rồi_là_không_biết_ngày_mai...:bye bye:

Một_đời_trai_vùi_mình_cùng_thuốc_lắc.. .

Cho_quên_hết_những_thắc_mắc_về_tương_ lai...

Là_dân_chơi_không_cần_sai_hay_đúng...

Chỉ_cần_biết_dùng_súng_là_ok_^^...

Tay_không_ghê_khi_cầm_tông_hay_fóng...

Người_không_cóng_khi_nhìn_thấy_đầu_rơi ...

Chốn_ngục_tù_là_nơi_nương_náu...

Nhìn_thấy_máu_là_lòng_nhẹ_đôi_phần...

Đời_dân_chơi_thật_là_***_đái...

có_đúng_sai_có_ngọt_đắng_trắng_đen